Instagram
Pitajte Đuru
promena_izabranog_lekara
31.01.2018.

Promena izabranog lekara


Pitanje: 

Postoji li zakonska procedura kako promeniti izabranog lekara?

Odgovor:

Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članovi od 28. do člana 33., navedeni su propisi u vezi promene i zamene izabranog lekara:

Član 28.

U slučaju privremene sprečenosti za rad izabranog lekara zbog bolesti, korišćenja porodiljskog odsustva, stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, zdravstvena ustanova, dužna je da osiguranom licu obezbedi lekara koji će privremeno zameniti izabranog lekara. Lekar koji zamenjuje izabranog lekara mora ispunjavati uslove propisane Zakonom i ovim pravilnikom za izabranog lekara. Lekar iz stava 1. ovog člana ima sva ovlašćenja, prava i obaveze izabranog lekara. Ako osigurano lice nije zadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara, ima pravo da nakon tri meseca od dana zamene lekara, izabere drugog izabranog lekara u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom što se smatra promenom izabranog lekara. Ako zamena izabranog lekara iz stava 1. ovog člana, traje duže od šest meseci, osigurano lice ima pravo da izabere novog izabranog lekara na način i po postupku koji je propisan ovim pravilnikom za izbor izabranog lekara.

Član 29.

Promenu izabranog lekara osigurano lice vrši popunjavanjem i potpisivanjem izjave. Osigurano lice koje nije u mogućnosti da lično izvrši promenu izabranog lekara, to čini na način i po postupku koji je predviđen za izbor izabranog lekara u članu 25. stav 3. ovog pravilnika. Izjava iz stava 1. ovog člana se popunjava u tri primerka od kojih jedan primerak ostaje kod izabranog lekara, drugi primerak se dostavlja matičnoj filijali, a treći primerak zadržava osigurano lice. Kada osigurano lice izvrši promenu izabranog lekara, podaci o izabranom lekaru unose se u zdravstveni karton.

Član 30.

Osigurano lice ima pravo na promenu izabranog lekara po isteku kalendarske godine. Ako osigurano lice menja izabranog lekara po isteku roka iz stava 1. ovog člana, nije dužno da u izjavi navede razlog promene izabranog lekara.

Član 31.

Osigurano lice može da promeni izabranog lekara pre isteka kalendarske godine: 1) u slučaju prestanka radnog odnosa izabranog lekara kod zdravstvene ustanove; 2) ako osigurano lice promeni prebivalište; 3) kada je osigurano lice nezadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara, po isteku roka od tri meseca od dana obezbeđivanja zamene lekara; 4) kada je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci; 5) ako je došlo do nesporazuma između osiguranog lica i izabranog lekara, zbog čega je osigurano lice izgubilo poverenje u izabranog lekara; 6) iz drugih opravdanih razloga. Opravdanost razloga iz stava 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana ceni zdravstvena ustanova. Zdravstvena ustanova odmah, a najkasnije u roku od pet dana od podnošenja zahteva za promenu izabranog lekara, utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u zahtevu. O svom nalazu, odmah, a najkasnije u roku od tri dana zdravstvena ustanova obaveštava osigurano lice.

Član 32.

Ako izabrani lekar promeni organizacionu jedinicu rada kod zdravstvene ustanove, zdravstveni karton osiguranog lica ostaje u organizacionoj jedinici zdravstvene ustanove gde se i nalazio, dok osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara na način i po postupku propisanom ovim pravilnikom.

Član 33.

Osigurano lice može da ima samo jedan zdravstveni karton iz grana medicine navedenih u članu 19. ovog pravilnika. Kod promene izabranog lekara, zdravstveni karton osiguranog lica dostavlja se novoizabranom lekaru službenim putem. Na zahtev osiguranog lica, zdravstvena ustanova dužna je da izda kopiju zdravstvenog kartona, odgovaraju iz Sekretarijata za zdravstvo.
Pitajte Đuru
novcanice_u_opticaju
Pitanje:Šta se dešava sa novčanicama od 5000 dinara? Štampaju li se nove, jer ih vrlo malo ima u opticaju?Penzije se isplaćuju samo u novčanicama od po 2000 ceo tekst
fotografisanje_aerodroma_nikola_tesla
Pitanje: Moj hobi je fotografisanje i snimanje aviona (uglavnom) na Aerodromu Nikola Tesla.  Ovog meseca sam bio dva puta na aerodromu (tačnije na ceo tekst
24h_grejanje
Pitanje:Slušateljka pita, zašto pri ovakvim temperaturama grejanje u zgradama Rudo 1,2,3 ("istočna kapija Beograda") radi 24h? Zašto se rasipa ceo tekst
bg_voz_do_panceva
Pitanje:Kada će i hoće li linija Beovoza Beograd - Pančevo biti direktna, tj. bez presedanja?Odgovor:Obaveštavamo Vas da je Beovoz koncept Železnica Srbije ceo tekst
radioaktivni_gromobrani
Pitanje: Slušateljka kaže da je još pre 10 godina postojalo obećanje i plan uklanjanja radioaktvinih gromobrana u Skojevskom naselju, ali od tada oni i ceo tekst
promena_izabranog_lekara
Pitanje: Postoji li zakonska procedura kako promeniti izabranog lekara?Odgovor:Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog ceo tekst